Avís legal

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SERVICRIS, S.L.  (en endavant SERVICRIS), en qualitat de titular del web site SERVICRIS. ES, procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la norma esmentada:

Denominació social: SERVICRIS S.L.

Domicili social: Guifré el pilós, nº 6, local 2 – 08850 Gavà (Barcelona)

CIF: B60195815

Adreça de correu electrònic: administracion@servicris.es

Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini servicris. és i es comprometen a respectar.

Condicions d’ ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’ usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’ acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’ Avís Legal. Si l’ Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ ús d’ aquest Avís Legal, s’ abstindrà d’ utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions per la qual cosa la versió publicada per SERVICRIS pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina. A través de la Pàgina, SERVICRIS facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per SERVICRIS o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència,  la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, l’ Usuari s’ obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’ Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts,  els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per SERVICRIS, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina,  sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’ Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’ autorització escrita i explícita de SERVICRIS, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de SERVICRIS o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de SERVICRIS o, si s’escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques,  noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de SERVICRIS, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de SERVICRIS, o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció,  distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SERVICRIS o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d’ observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l’ Hiperenllaç permeti únicament l’ accés a la pàgina d’ inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’ Hiperenllaç requerirà l’ autorització expressa i inequívoca per escrit per part de SERVICRIS.
  • No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de SERVICRIS.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre SERVICRIS els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que SERVICRIS ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per identificar el destí de l’Hiperenllaç.
  • La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Disponibilitat de la pàgina

SERVICRIS no garanteix la inexistència d’ interrupcions o errors en l’ accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s’ escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, SERVICRIS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

SERVICRIS exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’ s a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’ expectativa d’ utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts. La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni recomanació. SERVICRIS no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de SERVICRIS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, per tant, SERVICRIS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari),  els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la pàgina

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, SERVICRIS realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

SERVICRIS exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de SERVICRIS a l’ Usuari realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Disponibilitat dels continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. SERVICRIS, no obstant, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, SERVICRIS advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Protecció de dades de caràcter personal

SERVICRIS és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’ actuació de l’ entitat. Durant la navegació a través del web SERVICRIS és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l’efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que en motiva el recabo. D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del fitxer: SERVICRIS, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el supòsit que aporti les seves dades a través d’ un missatge de correu electrònic, aquest formarà part d’ un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol.licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’ extrems indicats en el paràgraf anterior. Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de SERVICRIS contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupades per la mateixa en el supòsit que contracti qualsevol d’ ells. D’altra banda, SERVICRIS ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website servicris.es, aplicant les mesures de compliment que imposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Jurisdicció aplicable

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’ aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, todas les parts intervinents se sotmeten als jutges i tribunals de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ ls. Legislació aplicable. L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.