Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Servicris, S.L.  (en endavant SERVICRIS)

CIF: B60195815

Adreça postal: Guifré el pilós, nº 6, local 2 – 08850 Gavà (Barcelona)

Correu electrònic: administracion@servicris.es

SERVICRIS, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE),  li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’ índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’ utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en el cas que l’ usuari hagi consentit expressament a l’ enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar amb ell, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sortejos i concursos. L’usuari accepta expressament que s’utilitzin les seves dades per a la celebració de sortejos i concursos.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’ ús a partir de l’ historial de compres i de navegació de l’ usuari.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a administracion@servicris.es

D’acord amb la LSSICE, SERVICRIS no realitza pràctiques de SPAM; per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de SERVICRIS l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per si fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments autoritzats automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es demanarà en marcar la casella corresponent en el moment de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’ existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació tramesa quedarà incorporada en els sistemes d’ informació de SERVICRIS. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que SERVICRIS realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres i/o navegació de l’usuari.
 • En el cas que l’ usuari hagi consentit expressament l’ enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l’ enviament d’ aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els seus usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de SERVICRIS , seran iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’ interès per a l’ usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per SERVICRIS per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’ un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, SERVICRIS quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

SERVICRIS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de SERVICRIS.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant SERVICRIS presentant un escrit a l’adreça postal de la capçalera o enviant un correu electrònic a administracion@servicris.es, indicant com a assumpte “RGPD, Drets ARCO”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’ accés: permet a l’ interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’ interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s’ esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’ interessat perquè aquest pugui transmetre’ ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’ usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant formularis amb la informació mínima i indispensable. En aquests formularis vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, adreça, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que SERVICRIS té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SERVICRIS es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’ usuari. 

SERVICRIS tractarà les seves dades amb la finalitat d’ administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’ activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que SERVICRIS consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, SERVICRIS es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de SERVICRIS, que li enviarà informació del seu interès.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, SERVICRIS quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió, i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.  

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb l’ estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixin amb els requisits i condicions d’ integritat establerts en la normativa vigent.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

SERVICRIS es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions de SERVICRIS amb els usuaris dels serveis telemàtics d’aquesta web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.